Montaż zaworów zwrotnych

ZAWORY ZWROTNE MIĘDZYKOŁNIERZOWE PŁYTKOWE Serie: GA GB GN GT GH

Instrukcja przechowywania i montażu.

 1. WSTĘP
  • Instrukcja ta jest przeznaczona jako pomoc przy magazynowaniu, instalacji i obsłudze zaworów zwrotnych, międzykołnierzowych w standardowych zastosowaniach.
 2. MAGAZYNOWANIE
  1. Uwagi i okresy serwisowe:
   • Zawory należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych suchych i czystych zabezpieczających produkt przed działaniem warunków atmosferycznych jak woda, piasek, itp.
  2. Obsługa serwisowa podczas magazynowania:
   • Należy dokonywać okresowych inspekcji powierzchni wewnętrznych w celu sprawdzenia ich czystości i ewentualnych uszkodzeń,
   • Rdzę i kurz należy usunąć w odpowiedni sposób.
 3. INSTALACJA
  1. Informacje i uwagi przed instalacją:
   • Rury muszą być wolne od naprężeń,
   • Rury muszą być wyczyszczone strumieniowo z brudu i zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić uszczelnienia,
   • Przed montażem należy sprawdzić czy prędkość przepływu w rurociągach nie przekraczają maksymalnych zalecanych dla zaworów:
    • Dla płynów - 5m/s
    • Dla gazów - 25m/s
  2. Instalacja zaworów
   • Zawory zwrotne przeznaczone są do zabudowy międzykołnierzowej.
   • Dowolna pozycja montażu.
   • Do poprawnego montażu należy użyć odpowiednich śrub, nakrętek i uszczelek. Nakrętki dociągać krzyżowo.
   • Zabrania się używania uszczelek spiralnych (spirometalicznych)
   • Zawór należy wstawić pomiędzy kołnierze tak aby dysk uchylał się się w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu medium.
 4. DZIAŁANIE
  • Otwarcie zaworu odbywa się poprzez przesunięcie dysku na skutek różnicy ciśnień..
 5. SERWISOWANIE
  • UWAGA: przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że nie ma ciśnienia w instalacji.
  • Przy prawidłowej eksploatacji zawór nie wymaga smarowania elementów wewnętrznych ani żadnej innej obsługi. W przypadku dokonania inspekcji lub usunięcia usterki obsługi może dokonać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, która zapoznała się z niniejszą instrukcją.
  • WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY DEMONTAŻU ZAWORU Z INSTALACJI
   • Przed demontażem zaworu z instalacji należy odciąć zasilanie na rurociągu i zdrenować instalację.
   • UWAGA: Przy demontażu zaworu z instalacji z medium agresywnym, toksycznym lub łatwopalnym należy przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności:
    • ubrać stosowne środki ochronne adekwatne do medium jak okulary, rękawice, fartuch itp.
    • zabezpieczyć łatwy dostęp do bieżącej wody i środków gaśniczych.
 6. TESTY
  • Po zamontowaniu zaworu sprawdzić poprawność działania zaworu
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com