Ogólne warunki gwarancji Baltina

Podstawa: Gwarancja jest ważna wraz z oryginałem Faktury VAT i kopią listu przewozowego.

Odpowiedzialność a wady i warunki gwarancji.

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
Ewentualne oczywiste wady należy zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 3 dni od daty dostawy. Wady ukryte należy zgłaszać pisemnie w ciągu 13 miesięcy od daty dostawy.
Reklamacje zgłaszane po tym terminie, oraz przekazywane ustnie, szczególnie przedstawicielom, monterom i podobnym osobom , nie są uwzględniane przez dział prowadzący sprawy reklamacyjne.

2. Gwarancja obejmuje tylko wady, które powstały w skutek błędnej dostawy, wad wykonania lub materiału. Konieczność wymiany części eksploatacyjnych nie może być podstawą do reklamowania produktu.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Gwaranta na koszt Kupującego.

4. Gwarant nie zwraca kosztów demontażu oraz montażu reklamowanego produktu.
W przypadku uznania reklamacji naprawiony produkt zostanie odesłany na koszt Gwaranta.
Naprawa lub wymiana na nowy nie przedłuża okresu gwarancji.

5. Istnieje możliwość wykonania odpłatnej usługi serwisowej u Kupującego.

6. Warunkiem udzielenia gwaranci jest stosowanie się do instrukcji montażu, warunków zastosowania określonych w zamówieniu, oraz ogólnie przyjętych norm technicznych. Gwarant nie odpowiada za nieprawidłowy dobór zaworów do warunków pracy instalacji.

7. Nie będą uznawane reklamacje:
- dotyczące towarów w których kupujący lub użytkownik dokonał modyfikacji, lub zmian nie uzgodnionych i zatwierdzonych pisemnie przez gwaranta.
- w przypadku zastosowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem, lub gdy parametry mediów odbiegają od określonych w parametrach technicznych i standardach przyjętych w PN.
- odmowy zwrotu, lub dostępu do reklamowanego produktu.
- odmowy zapłaty faktury za towar, lub zaleganiem z płatnościami w stosunku do gwaranta.
- zgłoszone po terminie gwarancji lub po terminie 3 dni po dostawie gdy dotyczy zakresu dostawy.

Naprawy gwarancyjne są realizowane w terminach określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dn. 30.05.1995r. z późniejszymi zmianami.

8. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad.

9. Gwarancja ważna jest przez okres 12 miesięcy od dały montażu nie dłużej niż 13 miesięcy od daty faktury VAT.

Możliwa jest dostawa wraz z towarem kompletu uszczelnień na 2 lata eksploatacji.

10. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest załączenie do wadliwego produktu dokumentacji jak poniżej:

a. Datę reklamacji.
b. Nazwę Klienta i jego kod.
c. Datę dostawy reklamowanej przesyłki lub towaru.
d. Numer i datę faktury, której dotyczy reklamacja.
e. Nazwa spedytora i nr listu przewozowego.
f. Opis wady, lub rozbieżności zakresu dostawy.
g. Protokół jakościowy z odbioru montażu.
h. Opis parametrów pracy.
i. Dokumenty jakościowe potwierdzające parametry mediów.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com