Polityka prywatności

Polityka prywatności spółki Baltina

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zwykłych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Firmy Baltina. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez firmę Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Baltina s.c. Mieczysław Dąbrowski Krzysztof Zacharewicz z siedzibą w Gdańsku Aleja Grunwaldzka 303. NIP 5842525875. 
  Użytkownikiem jest każda osoba bądź instytucja korzystająca, korzystała lub mogąca skorzystać z jakichkolwiek usług firmy Baltina.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne zasady i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Przekazane dane podane w są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji usługi (np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji zamówienia lub przygotowania oferty) oraz realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 6. Firma Baltina realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie przesłanie w formularzach informacje.
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
  • poprzez dobrowolnie, przekazywane drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście dane konieczne do realizacji usługi.
   Zaprzestanie przetwarzania danych powoduje brak możliwości świadczenia usług.
 7. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 8. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie internetowej w zakładce Warto wiedzieć.
 10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasz adres pocztowy: mk@baltina.com.pl 
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com